top of page

Mänguväljakud ja vabaaja spordiväljakud on rajatised, mis kuuluvad Ehitusseadustiku mõistes ehitiste alla.

Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, millel on lastele vaba juurdepääs ning selle omanik ei kontrolli, kes ja mis hetkel mänguväljakut kasutab. Sellisteks mänguväljakuteks on ka korterelamute juures olevad mänguväljakud. Avalikele mänguväljakutele kehtib ehitusseadustikus kehtestatud üldine ehitiste ohutuse printsiip – mänguväljak peab olema igal ajahetkel ohutu ning selle ohutuse ja korrashoiu eest vastutab mänguväljaku omanik. Seda tagab eelkõige nõuetekohaste seadmete hankimine ja paigaldamine ning hilisem regulaarne ja asjatundlik hooldus ning perioodiline inspekteerimine. Korterelamute juures olevate mänguväljakute puhul, kus mänguväljak on kaasomandis, vastutavad korteriomanikud ühiselt.

 

Mänguväljakute ja vabaaja spordiväljakute kontroll peab olema teostatud pädeva isiku poolt. Eestis riiklikku tasandil ehitusjärelevalvet teostava Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti hinnangul on isik on pädev, kui tal on olemas vajalikud oskused ja teadmised mänguväljaku ohutuse kontrollimiseks. (alus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet: https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Ehitus/Manguvaljakud/juhendmaterjal_manguvaljaku_tellijale.pdf  

Vastavalt standardile EVS-EN 1176-7 peab aastast põhiülevaatust või paigaldamisjärgset ülevaatust tesotama sõltumatu isik, st kompetentne isik. 

Playsafe OÜ kompetentsuse kohta loe siit.

Playsafe OÜ pakub põhiteenusena järgmisi ohutuse hindamise liike:

 • Kasutuseelne ülevaatus/paigaldusjärgne ülevaatus/audit

 • Iga-aastane põhiülevaatus/perioodiline inspekteerimine/audit

IGA-AASTANE PÕHIÜLEVAATUS/PERIOODILINE INSPEKTEERIMINE/AUDIT

 

Selline kontroll-ekspertiis tuleb läbi viia kaasates mänguväljaku omanikust või haldajast sõltumatuid pädevaid isikuid. Selle käigus peab kontrollima mänguväljaku seadmete kulumisastet, vundamentide, pinnakatete seisukorda ning samuti ka seadmete osas varasemalt teostatud remonttöid. Ekspertiis hõlmab kogu mänguväljakut, sealhulgas teeradu, piirdeid, istumiskohti, sissepääse ning mitte ainult sellele paigaldatud mänguväljakute seadmeid. Kontrolli tulemustele lisandub Playsafe OÜ poolt riskianalüüs (vt allpool).

KASUTUSEELNE ÜLEVAATUS/PAIGALDUSJÄRGNE ÜLEVAATUS/AUDIT

 

Selline ülevaatus tuleb tavaliselt läbi viia enne mänguväljaku avamist avalikuks kasutamiseks, mis on mõeldud seadmete ja keskkonna üldise ohutustaseme hindamiseks mänguväljakul. 

Kasutuseelse/paigaldusjärgse ülevaatuse tulemusena saab omanik informatsiooni väljaku ohutuse kohta, kas seadmete paigaldamisel on järgitud seadmete paigaldusjuhiseid, kas on tagatud piisavad kukkumisruumid ning turvaalad ning kas kasutatud pinnakatted vastavad nõuetele.

 

Playsafe OÜ mänguväljakute inspekteerimisprotseduur põhineb järgmistel rahvusvahelistel tehnilistel standarditel ja juhistel:

 • EVS-EN 1176 “Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate” standardiseeria OSAD 1-7, 10-11.

 • EVS-EN 1177 “Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate”

 • EVS-EN 15312 “Free access multi-sports equipment” – vabaaja spordiväljakud

 • EVS-EN 12572-1…3 “Artificial climbing structures” – ronimisseinad

 • EVS-EN 14974 “Facilities for users of roller sports equipment” – Skatepargid

 • EVS-EN 16630 “Permanently installed outdoor fitness equipment” – Välised fitness alad

 • EVS-EN 16899 “Sports and recreational equipment – Parkour equipment” – Parkuuri alad

 • EVS-EN 16579 “Playing field equipment – Portable and permanent socketed goals – Jalgpalliväravad

 • CEN/TR 17207 “Playground and recreational areas – Framework for the competence of playground inspectors – inspektori kompetentsi raamistik

 • CEN/TR 16598 “Kogumik põhjendustest standardile EN1176. Nõuded

 • CEN/TR 16396:2012 „Playground equipment for children – Replies to requests for interpretation of EN 1176:2008 and its parts – interpretatsioonid

 • CEN/TR 16467:2013 „Playground equipment accessible for all children“ – juurdepääsetavus

 • CEN/TR 16879:2016 „Siting of playground and other recreational facilities – Advice on methods for positioning and separation“ – erinevate alade paigutus

(Kõik standardid ja tehnilised raportid on kättesaadavad lehelt www.evs.ee)

 

Inspekteerimisprotseduurist lähtuvalt inspekteeritakse kogu mänguväljakut ja sellel paiknevaid mänguväljaku- ja abiseadmeid. Iga inspekteerimisel tuvastatud leiu kohta viiakse objektil läbi riskianalüüs, kasutades selleks RAPEX direktiivis (2019/417) ettenähtud riskihindamise meetodit.

 

Riskianalüüsil põhinev hinnang seadme riskide kohta on oluliselt täpsem ja parem informatsiooni allikas omanikule/vastutajale selleks, et planeerida ressurssi ja raha võimalike hooldus-/remonttöödele, või hoopis amortiseerunud seadmete väljavahetamiseks. 

 

Iga mänguväljaku kohta väljastatakse omanikule inpekteerimisaruanne, mis on informatiivne dokument ning annab riskianalüüsil põhineva hinnangu kogu mänguväljaku ohutuse kohta.

 

Inspekteerimisaruande süsteem ja riskihindamise kirjeldus põhineb Safe to Play OY (www.s2p.fi) poolt väljatöödatud inspekteerimismallil, mida on õigus kasutada inspektoril, kes on nende poolt sertifitseeritud ja omab kehtivat sertifikaati.

Playsafe OÜ kehtiva sertifikaadi number on INS 04 0001, mille kehtivust saate kontrollida siit:

https://www.s2p.fi/en/certification-en/certified-persons/

bottom of page