top of page

KOMPETENTS ehk pädevus ehk asjatundlikkus on väljakute ohutuse hindamise kontekstis ettevõtte ja tema personali teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute kogum, mis on vajalik tulemuslikuks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks väljakute ohutuse hindamise valdkonnas. Kompetentsi olemasolu, mis on tõendatud ja tunnustatud kolmanda sõltumatu osapoole poolt, annab kliendile kindluse, et kogu tellitud teenus on kõrgetasemeline, hinnatud ja usaldusväärne.

Playsafe OÜ kui ettevõtte põhitegevuseks on inspekteerimisteenuse osutamine. Tegemist on vastavushindamisteenusega, mis tõttu oleme oma ettevõtte tegevuse vastavusse viinud standardiga EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 (www.evs.ee), mis näeb ette nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks. Standardis on kehtestatud ettevõttele üldnõuded, nõuded struktuurile, ressurssidele, protsessile ja juhtimissüsteemile.

 

ERAPOOLETUS JA SÕLTUMATUS

 

Meie kliendi poolt vaadates on kõige olulisem tagada ja täita nõuded erapooletusele ja sõltumatusele, mis tõttu Playsafe OÜ ei tegele mänguväljakute, vabaaja spordiväljakute ja nendele paigaldavate seadmete kavandamise/tootmise/tarnimise/paigaldamise/teenindamise ega hooldamisega. Tänu sellele suudame tagada standardis ettenähtud A-sõltumatuse tüübi nõudeid, mille tulemusena on Playsafe OÜ kolmas sõltumatu osapool ehk sõltumatu hindaja. Lihtsamini öeldes ei ole meie hinnangute tulemused kuidagi mõjutatud tootja, müügimehe, paigaldaja või hooldustöid teostava ettevõtte poolt. See tagab kliendile/omanikule objektiivse hinnangu tema väljaku ohutuse kohta.

INSPEKTEERIMISMEETODID JA – PROTSEDUURID

 

Tagamaks, et kõik inspekteerimised viiakse läbi kindlate juhiste järgi, oleme loonud dokumenteeritud inspekteerimisprotseduuri, mis kindlustab ühtlasi kõigi klientide võrdse ja samaväärse kohtlemise ning tulemuste vormistamise ühtluse. Ohutuse hindamise protseduurist saate lähemalt lugeda siit.

 

RESSURSS – personal ja vahendid

 

Ressursina omame kompetentset personali ja vahendeid inspekteerimiste teostamiseks.

 

Playsafe OÜ on laste mänguväljakute ja vabaaja spordiväljakute ohutuse hindamise valdkonnas tõendanud läbi personali sertifitseerimise oma inspektori kompetentsi kõige kõrgemale selle valdkonna tasemel (Tase 3). Selle valdkonna Euroopa juhtiv personali sertifitseerimise asutus Safe to Play OY on väljastanud Playsafe OÜ inspektorile Paavo Ruzitshile Tase 3 sertifikaadi nr INS 04 0001. Number 04 viitab Eesti kui riigi suunakoodile ning 0001 inspektori järjekorra numbrit selles riigis, mis tähendab et oleme Eestis esimene ettevõte, kes on sellel tasemel oma personali kompetentsi tõendanud.

Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida aadressil, sisestades otsingusse märksõna PLAYSAFE OÜ:

 

https://www.s2p.fi/en/certification-en/certified-persons/

Sertifikaadi kehtivuse eelduseks on osalemine iga-aastasel täiendkoolitusel, mille raames hoitakse inspektorid kursis valdkonna arengute ja muutustega. See tagab ühtlasi selle, et Playsafe OÜ kui usaldusväärne ja sõltumatu inspekteerimisasutus omab kõige kõrgemat kompetentsi mänguväljakute ja vabaaja  spordiväljakute inspekteerimise valdkonnas ning suudame oma klientidele pakkuda erapooletut ja sõltumatut hindamisteenust.

Inspektori tasemekoolituse programmi leiate siit: https://www.s2p.fi/en/s2p-trainings/inspector/

Mida aga tähendab sertifitseeritud inspektor - Tase 3 (Level 3)?

 

Kompetentsi tase 3 on määratletud CEN (Euroopa standardimiseorganisatsioon) Tehnilise Komitee (CEN/TC 136 “Sports, playground and other recreational facilities and equipment”) poolt 26.02.2018 kinnitatud tehnilises raportis CEN/TR 17207

.

Safe to Play OY poolt pakutav personali sertifitseerimise protsess täidab kõiki eeltoodud tehnilises raportis toodud Tase 3 nõudeid ning kinnitab inspektori kõrget kvalifikatsioonitaset ja on ainus sertifitseerimisprotsess Euroopas, mis sisaldab kompetentsi osana riskianalüüsi tegemise oskust selles valdkonnas. Tase 3 sisaldab endas lisaks inspektori tasemele tõendamisele ka väljaku operaatori (tase 1) disaini (Tase 2-1) omaniku/haldaja (Tase 2-2) ning projekteerimise (Tase 2-3) tõendamist.                                                         

 

Tasemel 3 oma kompetentsi tõendanud inspektor:

  • tunneb valdkonna standardeid/tehnilisi raporteid, katsemeetodeid

  • on suuteline tuvastama võimalike riske ning andma riskianalüüsil põhinevat hinnangut konkreetsele ohule ning lisama vajalikud ennetavad ning korrigeerivad meetmed 

  • omab piisavaid teadmised valdkonna õigusaktidest, juriidikast ning vastutuse jagunemisest

  • omab teadmisi toodete tehnilise poole pealt (materjalid, kinnitused, kulumine, jm)

  • mõistab laste vajadusi seoses arenemisega – läbi mängimise ja riski

  • oskab hinnata pinnakatete olukorda ning keskkonna poolt tekkivaid võimalikke erinevaid ohte

Seoses sellega on Playsafe OÜ inspekteerimisprotseduur tasemel, millega suudame klientidele pakkuda riskianalüüsil põhinevat hindamist, mis võimaldab omanikul paremini ennetada ohte, planeerida vajaminevat ressurssi parandus- või hooldustöödele.

 

 

JUHTIMISSÜSTEEM

 

Kogu eelpool toodud keerukat protseduuride ja nõuete kogumit aitab ühtse tervikuna koos hoida Playsafe OÜ-s juurutatud juhtimissüsteem.

 

Oleme kõigile klientidele avatud ja valmis tutvustama oma juhtimissüsteemi ja protseduure.

Ohutut mängimist!

#playsafehoolib #hoolisinaka

INS040001.png
bottom of page