top of page

Iga koolieelse lasteasutuse eesmärk on luua keskkond, mis on ohutu ja turvaline nii lastele, personalile kui ka kõigile lasteasutust külastavatele inimestele. Laste ja personali tervisekahjustuste, sealhulgas vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine on olulised koolieelse lasteasutuse tegevusvaldkonnad

(allikas: Tervise Arengu Instituut “Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses”-juhendmaterjal, Tallinn 2010).

LASTEAEDADE RISKIANALÜÜS MÄNGUVÄLJAKUTE KOHTA

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt 06.10.2011 vastvõetud  määruse nr 131 “Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 5 lõikele 1 peab lasteasutuses olema lastele mängimiseks mõeldud ala (mänguväljak), mis võimaldab lastele ohutut, eakohast, mitmekesist ja arendavat tegevust. Mänguväljaku hulka ei arvestata hoonealust pinda ega majandusõue. Sama § lõike 2 kohaselt peavad mänguväljaku seadmed olema ohutud, samuti peab olema ohutu nende paigaldamine, hooldamine ja kasutamine. Mänguväljaku ohutuse tagamisel ja hindamisel on soovitatav arvestada standardi EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind” osade 1–11 nõudeid.

 

Tulenevalt Sotsiaalministri poolt 24.09.2010 vastuvõetud määrusest nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” tuleb lasteasutuse direktoril korraldada lasteasutuses laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse hindamiseks riskianalüüs. Riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoolekoguga või eralasteasutuse nõukoguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend. Riskihindamisel võetakse arvesse ka rühmaruumides tehtud uuringute tulemusi.

 

Tulenevalt juhendist on muu hulgas oluline hinnata mänguväljakute tehnilist seisukorda, kaardistada riskid ning võtta tarvitusele riske ennetavad ja korrigeerivad meetmed.

Lasteaedade riskianalüüsi sisendiks mänguväljakute kohta sobib ideaalselt Playsafe OÜ poolt pakutav sõltumatu ning erapooletu riskianalüüsil põhinev ning standardi EVS-EN 1176 nõudeid arvestav iga-aastane põhiülevaatus.

Riskianalüüsil põhinev hinnang seadme riskide kohta on oluliselt täpsem ja parem informatsiooni allikas omanikule/vastutajale selleks, et planeerida ressurssi ja raha võimalikele hooldus-/remonttöödele, või hoopis amortiseerunud seadmete väljavahetamiseks.

Lisavõimalusena pakume lasteaedadele nende mänguväljakute kohta käiva hoolduspäeviku koostamist ning personali koolitamist.

bottom of page